Новини

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД изпълнява проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД посредством повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на производството”.
Успешното реализиране на общата цел на проектната идея се осигурява посредством осъществяването на идентифицираните конкретни специфични цели на проекта:

  1. Да се оптимизират разходите на дружеството и да се постигне оптимална себестойност на произвежданата продукция.
  2. Да се модернизира и оптимизира производствения процес в предприятието, посредством внедряване на енергийно-ефективно оборудване и оптимизиране на основна поточна линия;
  3. Да се повиши ефективността на производствения процес;
  4. Да се намалят енергийните разходи на производството на единица продукция;
  5. Да се намалят емисиите на CO2;
  6. Да се повиши качеството на произведената продукция;
  7. Да се реализират инвестиции във ВЕИ;
  8. Да се подобрят условията на труд и да се повиши удовлетвореността и мотивираността на персонала;.

Свържете се с нас