Новини

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност ИНВЕСТИЦИИ В ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОСНОВНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ НА „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД.

В рамките на реализацията на проектната дейност бе въведена в експлоатация Система от винтов компресор с прилежащо оборудване – 1 брой, включваща:

  1. винтов компресор ниско налягане – 1 брой;
  2. резервоар за сгъстен въздух ниско налягане - 1 брой;
  3. бустер високо налягане – 1 брой;
  4. филтърна група – 1 брой;
  5. контролно ел. табло -1 брой;
  6. гъвкави връзки 1 брой;

Свържете се с нас