Новини

Иновации и конкурентоспособност

ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА С ПЛОСКИ КОЛЕКТОРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ

В рамките на реализацията на проектната дейност бе въведена в експлоатация Инсталация за подгряване на топла вода с плоски колектори и доподгряване на електроенергия, като в т.ч. бе извършена:

  1. Доставка и монтаж на 14 бр. високо селективен плосък слънчев колектор.
  2. Доставка и монтаж на комбиниран бойлер, емайлиран с обем 500 литра с вградена серпентина за слънчевата система, допълнителен електрически нагревател 9 kW – 1 брой;
  3. Доставка и монтаж на буферен съд с обем 1000 литра с вградена серпентина за слънчевата система – 1 брой;
  4. Доставка и монтаж на помпена група, представляващз: Енергийно-ефективна помпа + двигател + задвижване с регулируема скорост (VSD) (интегриран блок моторно задвижване-помпа) – 1 брой;
  5. Доставка и монтаж на контролер – 1 брой;
  6. Допълнителни монтажни работи, като тръби, кабели, фитинги, стойки, изолации, топлоносеща течност и др., необходими за въвеждане в експлоатация на системата.

Свържете се с нас