Новини

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0246-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, реализира проектна дейност Реализация на СМР за намаляване на енергийните разходи за отопление в производствено-административнобитовата сграда на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД

В рамките на реализацията на проектната дейност бе реализирана инвестиция в извършване на СМР за намаляване енергийните разходи за отопление в производствено-битова сграда, в т.ч.: Топлинно изолиране на външните стени и Топлинно изолиране на покрив.

Свържете се с нас